Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bömers en Leenen V.O.F.

Artikel 1 – Definities 

 1. Opdrachtnemer: bomers-leenen.nl, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 74022466.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van bomers-leenen.nl. 
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 4. Voorwaarden: de algemene voorwaarden van bomers-leenen.nl. Schriftelijk: schriftelijk of “per e-mail”.

 

Artikel 2 – Werkingssfeer 

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de Voorwaarden, samen met de ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, factuur en iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen bomers-leenen.nl en Opdrachtgever, tenzij daarvan door bomers-leenen.nl uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. 
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien een bepaling nietig wordt verklaard wordt aansluiting gezocht bij een bepaling die wel geldig is en waarmee hetzelfde of nagenoeg hetzelfde bereikt wordt.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen 

 1. De door bomers-leenen.nl gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De termijn voor aanvaarding door Opdrachtgever bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte. 
 2. De door bomers-leenen.nl gehanteerde tarieven en prijzen op de factuur worden zowel inclusief als exclusief BTW gespecificeerd.
 3. Een samengestelde offerte en/of aanbieding verplicht bomers-leenen.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de in de offerte genoemde werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 4. Het aanbod vermeld de prijs van materialen en de wijze van prijsvorming: aanneming, richtprijs of regie. 
 • Aanneming: bij aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht, behoudens meerwerk. 
 • Richtprijs: bomers-leenen.nl doet een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk. 
 • Regie: bomers-leenen.nl doet een zo nauwkeurig mogelijke opgave van het uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen. 
 1. Telefonisch opgevraagde prijzen gelden als richtprijzen. 
 2. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 – Overeenkomst 

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door bomers-leenen.nl, respectievelijk de dag van verzending van de opdrachtbevestiging door bomers-leenen.nl aan Opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Verplichtingen bomers-leenen.nl 

 1. bomers-leenen.nl zal het werk deugdelijk en conform de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. bomers-leenen.nl neemt daarbij de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. bomers-leenen.nl neemt met de Overeenkomst en inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. De werkzaamheden worden door bomers-leenen.nl verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. Onder normale werktijden wordt verstaan: tussen 8:00 en 16:00 uur.
 4. bomers-leenen.nl neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 
 5. bomers-leenen.nl is niet gehouden om materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld te gebruiken. 
 6. bomers-leenen.nl draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door vakkundige (hulp)personen.

 

Artikel 6 – Prijsstijgingen 

 1. bomers-leenen.nl is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven en/of de lonen en/of inkoopprijzen voor bomers-leenen.nl aanmerkelijk zijn gestegen. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever stelt bomers-leenen.nl in de gelegenheid het overeengekomen werk te verrichten. 
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat bomers-leenen.nl tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens, zoals tekeningen. 
 3. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat bomers-leenen.nl kan starten aan de opdracht conform de voorwaarden die zijn toegestuurd en dat de situatie in de woning is als omschreven in diezelfde voorwaarden. 
 4. De Opdrachtgever draagt zorg voor aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van bomers-leenen.nl behoren zodanig geschieden dat bomers-leenen.nl daarvan geen hinder of vertraging van ondervindt. Indien niettemin hinder of vertraging ontstaat of valt te verwachten, dan dient de Opdrachtgever bomers-leenen.nl daarvan tijdig in kennis te stellen. 
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan bomers-leenen.nl te vergoeden indien deze omstandigheden aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 
 7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade en/of gebreken veroorzaakt door: 
 8. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

 • Onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen of modellen; 
 • Onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen 
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 
 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussen de 28 en 15 dagen voor de startdatum van de Opdracht opzegt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd van 10% van de offerteprijs. Deze redelijke vergoeding bestaat uit kosten die zijn gemaakt door Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst binnen 14 dagen voor de startdatum van de Opdracht opzegt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd van 20% van de offerteprijs. Deze redelijke vergoeding bestaat uit kosten die zijn gemaakt door Opdrachtnemer.

 

Artikel 8 – Meer- en minderwerk 

 1. Meer- of minderwerk als gevolg van onjuistheden in de door Opdrachtgever toegezonden (bouw)tekeningen komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 9 – Overmacht 

 1. Indien bomers-leenen.nl haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, (bedrijfs)bezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het computernetwerk, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of door bomers-leenen.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van bomers-leenen.nl, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat bomers-leenen.nl alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat bomers-leenen.nl in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 
 2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen. 

 

Artikel 10 – Oplevering 

 1. Het werk is opgeleverd wanneer bomers-leenen.nl aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard; 
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien en zodra: 
 • 5 werkdagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever van bomers-leenen.nl schriftelijk de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is; 
 • Wanneer de Opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

 

Artikel 11 – Zekerheid 

 1. bomers-leenen.nl kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever. 
 2. bomers-leenen.nl kan ook na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is bomers-leenen.nl gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, tenzij dit in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn. 

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door bomers-leenen.nl geleverde materialen zijn en blijven eigendom van bomers-leenen.nl totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit hoofde van alle met bomers-leenen.nl gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen. 
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht bomers-leenen.nl daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 
 4. Voor het geval dat bomers-leenen.nl de in dit en vorig artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan bomers-leenen.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van bomers-leenen.nl zich bevinden en die eigendommen terug te nemen. 

 

Artikel 13 – Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen één (1) dag na oplevering, op een door bomers-leenen.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 2. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald wordt Opdrachtgever, middels een ingebrekestelling, een redelijke termijn van 14 dagen gegeven om alsnog te betalen (lees: na te komen). Na deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en zal bomers-leenen.nl overgaan tot het verhalen van de haar toekomende overeengekomen prijs en eventueel aanvullende schadevergoeding(en).
 4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan bomers-leenen.nl rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 13 lid 1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

 

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen en/of ontwerpen, berusten uitsluitend bij bomers-leenen.nl of diens toeleveranciers. 
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. 

 

Artikel 15 – Garantie 

 1. bomers-leenen.nl doet er alles aan wat binnen haar macht ligt om het werk zo goed mogelijk op te leveren. Het kan echter altijd gebeuren dat, ondanks deze inspanning, er iets na oplevering gebeurt of een gebrek ontstaat. Als de oorzaak van dit gebrek binnen de invloedssfeer van bomers-leenen.nl valt, dan zal er samen met Opdrachtgever worden gezocht naar een passende oplossing. Voorbeelden van gevallen die in ieder geval niet vallen binnen de invloedssfeer van bomers-leenen.nl zijn te vinden in lid 4 van dit artikel.
 2. Eventuele garanties vervallen 2 maanden na de datum van oplevering als bedoeld in artikel 10. 
 3. bomers-leenen.nl garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van 2 maanden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij bomers-leenen.nl aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk of het gebrek is ontstaan door oorzaken die niet voor rekening en risico van bomers-leenen.nl komen. Hiervoor gebruikt bomers-leenen.nl een app. In deze app worden reeds bestaande gebreken en/of misstanden bijgehouden. Opdrachtgever aanvaardt dat deze app wordt gebruikt en de inhoud daarvan. 
 4. In ieder geval de volgende gevallen zijn aan te merken als gebreken die niet vallen binnen de invloedssfeer van bomers-leenen.nl: 
 • Gebreken in het werk ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf. 
 • Normale slijtage aan het geleverde werk. 
 • Gebreken als gevolg van oneffenheden of bollingen in de wand/ondergrond.
 • Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht. 
 • Andere van buitenaf komende oorzaak of invloed. 
 • Afwijkingen van geringe betekenis. 
 • (scheur)vorming op dilataties en/of plaatnaden bij houtskeletbouwelementen. 
 1. Afwijkingen als gevolg van de door de leverancier gebruikte materialen die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen betrekking hebbende productspecificaties worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt en vallen niet binnen de garantie als genoemd in dit artikel. 
 2. bomers-leenen.nl en de Opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op een werk, dat is aangenomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze garantievoorwaarden hiervoor niet gelden. 

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid 

 1. bomers-leenen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat bomers-leenen.nl is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien bomers-leenen.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van bomers-leenen.nl beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van bomers-leenen.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. bomers-leenen.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van bomers-leenen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan bomers-leenen.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 6. bomers-leenen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van bomers-leenen.nl of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

 

Artikel 17 – Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart bomers-leenen.nl voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan bomers-leenen.nl toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om bomers-leenen.nl zowel in als buiten rechte bij te staan indien bomers-leenen.nl wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is bomers-leenen.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van bomers-leenen.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van bomers-leenen.nl persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. bomers-leenen.nl verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. 
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt bomers-leenen.nl nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Artikel 19 – Recht- en forumkeuze 

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en bomers-leenen.nl is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De bevoegde rechter in Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.